ලියකියවිලි සහය

සිරවී ඇති Flussi 2022 Nullaosta ගැන නීතිඥ යොහාන් සපරමාදුගෙන්...

මේ ගැටලුව පිළිබඳව නිවැරඳිම උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුම පුද්ගලයා වන, මේ වන විට ඉතාලියේ ලියාපදිංචි පළමු සහ එකම ශ්‍රී ලාංකීක සම්බවයක්...

ඉතාලි පුරවැසිභාවය හිමි ඔබ දැනගත යුතුම දේවල් - 01 කොටස -...

ETD එකේ වලංගු කාලය නිකුත් කල මොහොතේ සිට පැය 72ක් පමණයි. එනම් ඔබ මෙම Emergency Travel Document එක අතැතිව ඉතාලියට ගමන් ගන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම...

ඉතාලි පුරවැසිභාවය හිමි ඔබ A.I.R.E හි ලියාපදිංචි විය යුත්තේ...

A.I.R.E නැත්නම් Anagrafe Italiani residenti all'estero යනු ඉතාලි පුරවැසිභාවය දරමින් ඉතාලියෙන් පිට දීර්ග කාලීනව ජිවත් වන අයගේ නම් සහ...

බාළ වයස්කරුවන්ට ගමන් බලපත්‍රයක් අයදුම් කිරීමේදී අවශ්‍ය...

atto di assenso යනු කුඩා දරුවාට හෝ බාලවයස්කාර දරුවාගේ අනෙක් දෙමාපියන්ට විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමේ අරමුණින් දෙමාපියන් (හෝ...

ලංකාවේදී ඔබ ලබාගත් අධ්‍යාපන මට්ටම සහතික කරන Dichiarazione...

Dichiarazione di Valore නොහොත් වටිනාකම් ප්‍රකාශනය යනු ඉතාලියේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හැර වෙනත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක ලබාගත් සුදුසුකම ඉතාලි අධ්‍යාපන...

ඉතාලි පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමේදී ලංකාවෙන් සහතික කරගත යුතු...

සියලු දේ දැනගැනීමට පිවිසෙන්න www.italliance.it වෙබ් අඩවියට. Italliance යනු ඉතාලියට සම්බන්ධ ලියකියවිළි කටයුතු වලදී උපදෙස් සහ නිවැරඳි...

ලියකියවිලි වල තිබෙන ඉතාම සුළු වැරද්දක් පවා ඔබගේ අනන්‍යතාවය...

ඔබගේ ලියකියවිලි වල කුඩා හෝ වැරද්දක් තිබේ නම් විදෙස් කටයුතු වලට ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ ලියකියවිලි වල තිබෙන වැරදි නිවැරදි කර ගැනීම සිදු කල...